FAQ procedure bewindvoering

JustWatch

 
 

U WIL KLACHT NEERLEGGEN


Vooreerst deze tip: neem professioneel juridisch advies (link hier). Soms is de inzet van een advocaat verplicht (art.1026, 5° Ger.W.). In principe is het logisch eerst de procedure af te werken, bv. via derdenverzet of hoger beroep (link hier).


KLACHTEN: ENKELE PIJNPUNTEN TER ILLUSTRATIE


PARTIJDIGHEID

Het behoort tot de Mensenrechtelijke waarborgen van een ‘fair proces’ dat een rechter zich neutraal en onbevooroordeeld moet opstellen.

Een rechter die meent dat er redenen kunnen zijn tegen hemzelf, om gewraakt te worden, moet een stap opzij zetten door de zaak niet zelf te behandelen (art 831 Ger.W.).

De wrakingsprocedure is specifiek geregeld door art. 828 - 842 Ger.W.

In de praktijk kan een melding van een specifieke problematiek (incidenten, ongewone werkwijze...) aan de korpschef kwel een ‘overleg’ in gang zetten dat op een informele wijze leidt tot een meer serene behandeling door een andere vrederechter, aangewezen door de korpschef.


WEIGERING VAN OVERZENDING NAAR DE NABIJHEIDSRECHTER

Veel vrederechters klagen over hun werkdruk maar soms wordt die door de magistratuur zélf ongelijk verspreid. Zo komt het voor dat op een verzoekschrift tot overzending van een dossier naar een ander kanton (waar de beschermde persoon zich duurzaam gevestigd heeft) een (negatief) antwoord volgt, doch enkel per brief van griffier of vrederechter. Deze problematiek wordt behandeld in mijn handboek ‘Kwetsbaren in het nieuwe recht’ p. 309 - 313.

Een griffier mag zich op straffe van tuchtsanctie niet in de plaats stellen van de vrederechter.

De vrederechter moet op een specifieke vraag, uitspraak doen. Afhankelijk van de motivering van de brief, kan daartegen bezwaar aangetekend worden volgens dit ontwerp (link naar mogelijke typebrief hier ).KLACHT NEERLEGGEN: BIJ WIE ?


Een tijd lang bestond naar aanleiding van de ‘Driekoningenbrief’ van 06 01 2016 een (tweetalig) meldpunt.

Het rapport daarvan in de Commissie Justitie van de Kamer, op 06 11 2016 vindt u hier.

Dit Meldpunt is jammer genoeg niet meer operationeel.


(1) HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ)


De HRJ staat statutair buiten het parlement, buiten de regering en buiten de magistratuur: zij is als het ware de ‘vierde staatsmacht’.

De HRJ is bevoegd voor externe controle van de werking van justitie, bijzondere onderzoeken, klachtenbehandeling en adviezen.

Over bewindvoering formuleerde de HRJ al diverse adviezen:

  1. - op 26 04 2006 over de mandaten van plaatsvervangende vrederechters (link hier);

  2. - op 21 04 2010 over de vergoedingen van bewindvoerders (link hier).


Daarenboven is ook de aanbeveling van 22 12 2005 hier relevant, nl. de aanbeveling inzake het (te nuanceren) verbod voor griffiers om burgers consult te geven (art. 297 Ger.W.) - link hier.


Op 21 07 2019 publiceerde de HRJ haar audit over bewindvoering. U vindt mijn bespreking daarvan in De Juristenkrant van 11 09 2019 (zie link hier).


U vindt hier de link naar de FAQ pagina klachten van de HRJ.

Adres: de Hoge Raad voor de Justitie, IJzerenkruisstraat 67, 1000 Brussel


(2) KORPSCHEF VAN DE VREDERECHTERS


Per gerechtelijk arrondissement (nu meestal samenvallend met de provincies) staan de vrederechters nu onder het gezag van een ‘korpschef’. Die is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het management, de dienstverlening en de ‘horizontale mobiliteit’ (samenwerking tussen vrederechters onderling). Hij/zij organiseert de ‘evaluatie’ van de vrederechters en beschikt over een beperkte tuchtbevoegdheid. De korpschef kan zich echter niet inlaten met de inhoudelijke beoordeling van dossiers en vonnissen, waarin iedere vrederechter onafhankelijk blijft.

Voor de vrederechters zijn er afzonderlijke korpschefs in Vlaanderen voor de provinces Antwerpen, Brussel (NL), Leuven, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.


Adres: U bereikt die korpschefs in de praktijk best via het adres van de rechtbank van eerste aanleg te (resp.) Antwerpen, Brussel (NL), Leuven, Hasselt, Gent en Brugge.

Hun adressen vindt u hierna:


Korpschef van de vrede-en politierechters Antwerpen,

p/a Bolivarplaats 20

2000 Antwerpen


Korpschef van de vrede-en politierechters Leuven

p/a Ferdinand Smoldersplein 5

3000 Leuven


Korpschef van de vrede-en politierechters Limburg

Parklaan, 25

3500 Hasselt


Korpschef van de vrede-en politierechters Oost-Vlaanderen

Opgeëistenlaan, 401A

9000 Gent


Korpschef van de vrede-en politierechters West-Vlaanderen,

p/a Kazernevest 4

8000 Brugge


De voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, in zijn hoedanigheid van korpschef van de vrede- en politierechters van Brussel

Quatre Brasstraat 13

1000 Brussel


(3) PARKET, PARKET-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP, PARKET-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE


Het parket is “één en ondeelbaar” maar de parketten zijn onderverdeeld per gerechtelijk arrondissement, dus in Vlaanderen

voor de provinces Antwerpen, Brussel (NL), Leuven, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

De parketten-generaal sluiten aan per hof van beroep, dus voor Vlaanderen: Antwerpen, Gent en Brussel.

Voor heel België is er één parket-generaal bij het Hof van Cassatie te Brussel, Poelaertplein 1000 Brussel.

Het Openbaar Ministerie “oefent toezicht uit op de regelmatigheid van de uitoefening van de dienst” (art 399 & 403 Ger.W.).

Adres:

- parket-generaal bij het Hof van Cassatie te Brussel, Poelaertplein 1000 Brussel.

- de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, Waalse Kaai 34A, 2000 Antwerpen

- de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, Poelaertplein, 1000 Brussel

- de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, Savaanstraat 11/101, 9000 Gent

- de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen

- de Nederlandstalige procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Brussel, Quatre Brasstraat 4, 1000 Brussel

- de procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde, Nerviërstraat, 60, 1730 Asse

- de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Leuven, Ferdinand Smoldersplein 5, 3000 Leuven

- de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Limburg, Parklaan, 25, 3500 Hasselt

- de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, Opgeëistenlaan, 401A, 9000 Gent

- de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, Kazernevest 4, 8000 Brugge


  1. (4)TUCHT


Sinds 1 september 2014 is (ook) een Nederlandstalige tuchtrechtbank (en een tuchtrechtbank in hoger beroep) opgericht (info FOD Justitie daarover hier op deze link).


Naast tuchtrechtelijke vervolging van een magistraat is ook strafrechtelijke vervolging mogelijk: bv. voor ‘rechtsweigering’ (art. 5 Gerechtelijk Wetboek en art. 258 Strafwetboek).


Daarenboven is in dat geval ook ‘verhaal op de rechter’ mogelijk (art. 1140, 4° Ger.W.).

Door de rechter strafbaar te stellen wanneer hij weigert een beslissing te nemen zonder geldige reden, wordt hij aangespoord om zijn taak naar behoren uit te oefenen.


(5) BELEID: MINISTER VAN JUSTITIE EN PARLEMENT


De grondwettelijke scheiding der machten (een fundamentele regel van iedere rechtstaat) verbiedt de minister van Justitie tussen te komen in een procedure. 

De minister van Justitie kan uitzonderlijk ook via het ‘zgn ‘positief injuctierecht’ instructie geven aan het parket om vervolging in te stellen. Er bestaat geen ‘negatief injuctierecht’: de minister kan geen vervolging van het parket tegenhouden.

De minister van Justitie kan wel (zoals iedere minister) bepaalde informatie uit het terrein meenemen voor de evaluatie van wetgeving en toekomstig beleid. De minister overlegt uiteraard regelmatig met deskundigen uit de relevante sectoren.

Adres: de minister van Justitie, t.a.v. de beleidscel, Waterloolaan, 115, 1000 Brussel.

Mail: info.kabinet@just.fgov.be


Parlementsleden kunnen op dat punt ook vragen aan de minister stellen, en om ‘hoorzittingen’ van (ervarings-)deskundigen in het parlement verzoeken.


TERUG NAAR HET HOOFDMENU BEWINDVOERING : klik hier.


DISCLAIMER


Ook deze blog houdt overeenkomstig de disclaimer (link hier) geen juridisch advies in. Contacteer daarvoor een advocaat of een notaris. Verifieer ook updates van deze pagina of volg mijn opleidingen over bewindvoering (data via de home pagina). 

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER DE PROCEDURE BEWINDVOERING

“Recht spreken kan het verhaal worden waardoor de rechter mens wordt, en de mensen menselijker maakt. Daar wortelt zijn vrijheid, en zijn verantwoordelijkheid.” (*)

G. Rommel, vrederechter St. Gillis B.